Categories

  

นโยบาย


Privacy Policy
ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ easy-to-cook.com เราตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง เราขอยืนยันการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ เรามีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้มาทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ easy-to-cook.com ซึ่งเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของeasy-to-cook.comอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหายอันเกิดจากความสูญหายหรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมไปถึงการถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นeasy-to-cook.com ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และ easy-to-cook.com ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการใช้บริการ ท่านตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ easy-to-cook.com หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้ง ต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสีก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับหรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการหรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อ easy-to-cook.com และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฏว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพที่มีลักษณะ ขัด ละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความในวรรคนี้ หรือสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง easy-to-cook.com ขอสงวนสิทธิ ในการลบ ระงับ ข้อความ รูปภาพ ใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และeasy-to-cook.com ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

2. สิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า
easy-to-cook.com เคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่าน โดยจะไม่ทำการตรวจสอบหรือเปิดเผยข้อมูล เว้นแต่ว่าeasy-to-cook.com มีความเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวจำเป็นเพื่อที่จะทำตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมายเพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของeasy-to-cook.com เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของ easy-to-cook.com และเป็นการกระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าท่านอื่น

3. สิทธิตามกฎหมาย
easy-to-cook.com ขอแจ้งให้ทราบว่า ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์easy-to-cook.com รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ฯลฯ ที่ปรากฏบน easy-to-cook.com เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายของ easy-to-cook.com แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ดังนั้น หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่ายหรือมีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาต easy-to-cook.com จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

easy-to-cook.com ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ easy-to-cook.com
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เรายินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเราต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับเราตามช่องทางที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้

Comments

comments

Powered by Facebook Comments